Menu
Billedserier
Extranet

Vedtægter


Vedtægter for Tvis Jagtforening, under Danmarks Jægerforbund (DJ)

1. Navn & Hjemsted:

Tvis Jagtforening, Tvis
Foreningens navn: Tvis Jagtforening
Foreningens hjemsted: 7500 Holstebro

2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund:

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

3. Formål og opgaver:

Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor Foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål

4. Optagelse:

Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person, som er bosat i Holstebro Kommune.

5. Ophør:

Udmeldelse af Foreningen skal ske med mindst én måneds varsel, til udgangen af december.
 
Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingentet, efter nærmere af Bestyrelsen fastsatte regler.

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter §36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ´s hovedbestyrelse.

Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i Foreningens formue

6. Kontingent og Hæftelser:

Medlemmer betaler et af Generalforsamlingen fastsat kontingent.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for Familie-, Junior- , og Seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

Medlemmer hæfter ikke for Foreningens forpligtelser.

7. Ordinær Generalforsamling:

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Foreningens anliggender. Der afholdes ordinær Generalforsamling hvert år i Januar måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenens pkt. 4, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal ske i DJ´s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter for bilagskontrollanter
10. Evt.

8. Ekstraordinær Generalforsamling:

Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes af Bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 del medlemmer skriftligt overfor Bestyrelsen begærer dette, med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor Bestyrelsen, skal Bestyrelsen lade afholde Ekstraordinær Generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9. Afstemninger:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Hvert medlem har 1 stemme.

Afstemninger sker skriftligt hvis Dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst ét medlem begærer skriftlig afstemning.

Der kan ikke stemmes ved Fuldmagt.

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 dele af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

10. Bestyrelse:

Bestyrelsen der vælges af og blandt medlemmerne har den overordnede ledelse af foreningen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen skal være bosat i Tvis gammel sogn (Tvis, Halgård eller Mejdal). Dog kan op til 2 bestyrelsesmedlemmer være bosiddende udenfor Tvis gammel Sogn.

Valgperioden er 2 år og genvalg kan finde sted.

Formanden vælges af Generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en Næstformand, Kasserer og en Sekretær.

Bestyrelsen afholder møder efter behov, når Formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Hvert medlem af Bestyrelsen har 1 stemme.

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær Næstformandens stemme, afgørende.

11. Tegningsret:

Foreningen tegnes af Bestyrelsen i forening eller af Formanden, henholdsvis Næstformanden, i forening med et andet Bestyrelsesmedlem.

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til Kassereren.

12. Formue og Regnskabsår:

Foreningens formue skal anbringes i anerkendte Pengeinstitutter, eller sikre værdipapirer.

Regnskabsåret er Kalenderåret.

13. Kontrol af bilag:

De 2 bilagskontrollanter der vælges af og blandt medlemmerne jf. pkt. 9, reviderer regnskabet og påtegner dette. Kontrollanter har endvidere til opgave, løbende at påse at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

Kontrollanterne kan foretage uanmeldte Kasseeftersyn

Medlemmerne af Bestyrelsen kan ikke vælges til bilagskontrollanter.

14. Opløsning:

Generalforsamlingen kan med mindst ¾ dele af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende Generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højest 2 måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

Foreningens eventuelle formue, skal efter at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny Lokalforening under DJ i foreningens område indenfor 5 års perioden, overføres den forvaltede formue til den nye Lokalforening. I modsat fald, tilfalder formuen efter 5 års periodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

15. Ikræfttræden:

Disse vedtægter der er vedtaget på en Generalforsamling d. 21. Januar 2016, træder i kraft når de er godkendt af DJ.

Klik her for at se nuværende bestyrelse.

Godkendt af Dansk Jægerforbunds Hovedbestyrelse d. 1. September 2016
Seneste nyt
8.9.19
Nak og æd en svamp i Nordre Plantage
Tvis jagt forening inviterer til en formiddag i Nordre plantage hvor vi finder......